Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to forma wsparcia finansowego udzielanego przez Urząd Pracy. Cel tej pomocy to umożliwienie stworzenia lub przystosowania miejsca pracy oraz zatrudnienie na nim osoby bezrobotnej. Dotacja ta ma na celu wspieranie przedsiębiorczości oraz aktywizację zawodową osób pozostających bez zatrudnienia.

Kto jest uprawniony do ubiegania się o refundację? Możliwość skorzystania z tej formy wsparcia przysługuje szerokiemu kręgowi podmiotów. Są to między innymi:

  • Podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
  • Niepubliczne placówki edukacyjne, takie jak przedszkola czy szkoły, działające na mocy przepisów Prawa oświatowego,
  • Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zlokalizowane są na terenie RP, posiadające gospodarstwo rolne zdefiniowane w przepisach o podatku rolnym lub prowadzące dział specjalny produkcji rolnej,
  • Żłobki i kluby dziecięce, a także podmioty oferujące usługi rehabilitacyjne.

Warunki otrzymania refundacji. Aby móc skorzystać z dofinansowania, podmioty muszą spełniać określone kryteria. Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz instytucji edukacyjnych są to między innymi:

  • Stałe prowadzenie działalności gospodarczej przez co najmniej pół roku przed złożeniem wniosku,
  • Niezmniejszanie wymiaru czasu pracy oraz niezwalnianie pracowników z przyczyn im niezawinionych w okresie sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku oraz po jego złożeniu,
  • Brak zaległości w wypłatach wynagrodzeń pracownikom, opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz inne daniny publiczne,
  • Niekaralność za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat przed złożeniem wniosku,
  • Złożenie kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku.

Dokładne warunki oraz dodatkowe wymogi dla poszczególnych kategorii podmiotów można znaleźć w oficjalnych dokumentach i przepisach prawnych dotyczących programu refundacji. Dokumenty aplikacyjne i szczegółowe informacje dostępne są na stronie Urzędu Pracy.

Źródło: https://sosnowiec.praca.gov.pl/

Archiwum: luty 2024